Mam nadzieje, że wpis jest dla Ciebie wartościowy.

Chcesz porozmawiać z ekspertem? Kliknij tutaj!

Post image

Dynamiczny rozwój branży informatycznej oraz związane z tym najnowsze trendy w technologii i zarządzaniu stawiają realne potrzeby klientów w centrum procesu tworzenia oprogramowania. Wszystko to za sprawą zwinnych metodyk prowadzenia projektów informatycznych.

Szybko i elastycznie

Metodyka zwinna (z ang. Agile) to sposób realizacji projektów – głównie informatycznych oparty o model iteracyjno-przyrostowy czyli stopniowe udoskonalanie i dodawaniu kolejnych gotowych elementów do produktu. Głównym założeniem metodyki zwinnej jest obserwacja, że wymagania odbiorcy bądź klienta często zmieniają się w czasie trwania projektu. Często jest przeciwstawiana tradycyjnej metodyce kaskadowej czy prototypowej. Cechują ja przede wszystkim dwa dość trafne określenia: szybko i elastycznie

Szybko – bo w porównaniu z innymi metodami zarządzania projektami, model zwinny pozwala na osiągnięcie w krótkim czasie mierzalnych, zauważalnych dla klientów efektów. Oznacza to, że w przypadku projektów informatycznych pierwsze działające elementy systemu klienci otrzymują zdecydowanie szybciej niż w przypadku metodyk klasycznych.

Podejście zwinne przy wdrożeniu nowego systemu ERP

Elastycznie, gdyż realizacja projektu jest podzielona na krótkie odcinki czasowe , co umożliwia elastyczne dokonywanie korekt oraz reagowanie na uwagi klientów czy też sprawne rozwiązywanie nowych problemów, pojawiających się w trakcie prac.

Elastyczność w zarządzaniu zwinnym wynika z odmiennej filozofii realizacji projektu. W tradycyjnym zarządzaniu etapy realizacji są podzielone na długie odcinki czasowe, podczas których wykonuje się szeroki zakres prac. Natomiast w metodycy zwinnej prace są podzielone na krótkie, około dwutygodniowe etapy nazywane sprintami. Jako cel sprintu przyjmuje się dostarczenie takiego fragmentu oprogramowania, aby osiągnąć konkretne efekty biznesowe.

Skorzystaj z bezpłatnego kursu i dowiedz się jak wybrać, wdrożyć i użytkować systemy ERP

 • - Poznasz gamę funkcjonalności systemów ERP
 • - Poznasz najskuteczniejsze metody wdrażania
 • - Dowiesz się jak tworzyć skuteczne zespoły wdrożeniowe

Różnice pomiędzy metodykami można przedstawić na przykładzie krawca. W przypadku metod tradycyjnych, krawiec bierze miarę przed rozpoczęciem szycia, a klient czeka na gotowy ubranie. W metodyce zwinnej natomiast krawiec dokonuje częstych przymiarek, dzięki czemu uszyje ubranie idealnie wg potrzeb dokonując na bieżąco poprawek aż do ukończenia szycia.

Potrzeby klienta nadrzędnym celem

Metodyce zwinnej przyświeca jeden główny cel a mianowicie klient powinien szybko otrzymać działający produkt. Nie oznacza to, że system informatyczny powstanie szybko w ostatecznej postaci. W przypadku metodyki zwinnej kluczowy jest tu raczej podział czasow o- funkcjonalny projektu. Etapy cząstkowe są tutaj bowiem krótsze i skupiają się na uzyskaniu konkretnych i widocznych dla klienta efektów. Najczęściej są to uruchamiane kolejne działające moduły i funkcje systemu. Ważnym aspektem jest też możliwość dokonywania zmian przez klienta podczas realizacji projektu, gdyż nie powoduje to poważnego naruszenia całego projektu.

Wykorzystanie metodyk zwinnych przy realizacji przedsięwzięcia

Zalety metodyk zwinnych

Zwinne metodyki mają bardzo istotną zaletę z punktu finansowego i to zarówno dla wykonawcy jak i dla klienta. Projekt podzielny na krótkie i na bieżąco weryfikowane odcinki pozwala obu stronom oceniać szanse na udaną realizację. Szczególnie ważne jest to przy dużych wdrożeniach. Klient w każdej chwili może przerwać finansowanie projektu informatycznego, jeżeli uzna, że nie spełnia on jego oczekiwań. Wykonawca natomiast nie musi angażować swojego wysiłku w prace, za które klient może nie zapłacić. Ogranicza to straty każdej ze stron w sytuacjach spornych, gdyż pozwala na szybkie wycofanie się z realizacji umowy.

Co to jest Scrum i Sprint?

Metodyka Scrum to jedna z najpopularniejszych metodyk zwinnych w zarządzaniu projektami IT, oparta na zasadach Agile. To metodyka, która daje możliwość rozwiązywania złożonych problemów, adaptacji produktu, do wymagań klienta. Scrum umożliwia wydajne i innowacyjne kreowanie produktu, o możliwie jak najwyższej jakości dla klienta, ze względu na iteracyjny (przyrostowy) proces kontroli.

Meotdyka Scrum przez twórców metody definiowana jest, jako ramy procesu (z ang. framework), w którym można wdrożyć różnorodne podprocesy oraz techniki w celu zarządzania złożonym rozwojem produktu. Dzięki metodyce Scrum rozpoczęcie pracy wymaga określenia "wizji” produktu, bez konieczności dokładnego wyznaczenia szczegółowych cech formy, w jakiej ma zostać dostarczony klientowi.

Wdrożenie ERP

Rozwój produktu podzielony jest na trwające maksymalnie jeden miesiąc iteracje, zwane sprintami. Po każdym sprincie zespół powinien być w stanie dostarczyć działającą wersję produktu.

Realizacja projektu według Scrum skupia się na:

 • dostarczaniu kolejnych, coraz bardziej dopracowanych wyników projektu
 • włączaniu się przyszłych użytkowników w proces wytwórczy
 • samoorganizacji zespołu projektowego.
  Sprint jest nazwą iteracji w SCRUM. Jest to okno czasowe, w ramach którego realizowane są wszystkie prace i przeprowadzane są wszystkie zdarzenia scrumowe.

Sprint może trwać od jednego do czterech tygodni, jednak wybór długości Sprintu w projekcie wynika z ustaleń Zespołu Scrumowego. Warto pamiętać, że długoś sprintu powinna być dostosowana do Zespołu, projektu jaki realizuje i oczekiwań klienta. Ponadto sprint powinien mieć czytelnie określony „Cel Sprintu” będący przedstawieniem podstawowych motywów biznesowych i wartości Sprintu.

KPI Key Performance Indicators

KPI to skrót od angielskiego określenia Key Performance Indicators, które oznacza kluczowe wskaźniki efektywności. Można je zdefiniować jako dane, które pozwalają precyzyjnie określić, czy podjęte działania zbliżają do osiągnięcia określonego celu.

Ta definicja jest ogólna nie bez powodu. Nie ma jednego zestawu wskaźników KPI, który można by wykorzystać w każdej sytuacji.

Odwzorowanie procesów biznesowych w systemie ERP

Jest jednak kilka elementów, które łączą wszystkie wskaźniki KPI.

 1. KPI muszą być mierzalne. Dlatego stosuje się wskaźniki ilościowe. Dzięki temu możliwe jest tworzenie ich zestawień oraz zaobserwowanie tendencji tak, aby łatwiej podejmować decyzje.Muszą się odnosić do postawionych uprzednio, konkretnych celów działania. Tak, aby wskazywały, czy obrany kierunek postępowania jest właściwy.
 2. Muszą być jasne, przejrzyste i obiektywne – tak, aby w każdej chwili dało się podać konkretną wartość.
 3. Nie mogą ze sobą kolidować – a to oznacza, że kluczowymi dla Ciebie wskaźnikami efektywności nie mogą być w tym samym czasie wzajemnie wykluczające się działania
  Zanim zdecydujmy się na wdrożenie systemu ERP warto wiedzieć, w jaki sposób będziemy mierzyć sukces naszego wdrożenia. Decydujące znaczenie mają tu kluczowe wskaźniki efektywności we wdrożeniu ERP. Wskaźniki te powinieneś mierzyć w trakcie wdrażania a także po jego zakończeniu.

Poprawa jakości obsługa klienta

Systemy ERP organizują i usprawniają zasoby biznesowe, co usprawnia funkcje biznesowe związane z obsługą klienta. Na przykład, jeśli jesteś właścicielem firmy eCommerce, ERP może organizować ważne informacje, takie jak zamówienia i wysyłka. Kiedy zamówienia klientów są przetwarzane i wysyłane na czas, poprawiasz jakość obsługi klienta.

Większa rotacja zapasów

Wskaźniki rotacji zapasów mierzą, ile zapasów zostało sprzedanych w określonym przedziale czasu. Oprogramowanie ERP może zwiększyć rotację zapasów, zapewniając lepszą widoczność i umożliwiając automatyzację. Aby zmierzyć rotację zapasów jako KPI projektu ERP, możesz podzielić sprzedaż przez średnie zapasy.

Wdrożenie systemu ERP

Wyższe marże ze sprzedaży

Aby mieć pewność, że system ERP zapewnia oczekiwane korzyści biznesowe, konieczne jest śledzenie marż ze sprzedaży. System ERP może zwiększyć te marże poprzez automatyzację procesów, redukcję kosztów pracy, uproszczenie budżetowania i optymalizację wykorzystania zasobów.

Niższe wydatki na IT

Po wdrożeniu nowoczesnego systemu ERP często okazuje się, że system nie wymaga szerokiego dostosowywania, aby działał zgodnie z potrzebami firmy i że aktualizacje nie są już bólem głowy. Dzięki temu możliwe są znaczne oszczędności kosztów w zakresie potrzebnych zasobów IT. Te oszczędności kosztów można określić ilościowo i zmierzyć jako wskaźniki KPI.

Wzrost dochodów

Po wdrożeniu systemu ERP prawdopodobnie nastąpi wzrost przychodów. Są ku temu dwa powody: obniżone koszty i zwiększona sprzedaż. ERP pomaga obniżyć koszty, optymalizując procesy biznesowe i zwiększając wydajność operacyjną. ERP zapewnia również dostęp do danych w czasie rzeczywistym, które można wykorzystać do podejmowania mądrych decyzji biznesowych, które z kolei obniżają koszty i zwiększają sprzedaż.

Zwinne podejście w realizacji projektów IT

Dane w czasie rzeczywistym

Jednym z kluczowych wskaźników wydajności projektu ERP, który możesz zmierzyć w odniesieniu do danych w czasie rzeczywistym, jest to, o ile jesteś w stanie skrócić czas przestoju maszyn.

Większa siła nabywcza

ERP pomaga zwiększyć siłę nabywczą, maksymalizując niezbędne zakupy biznesowe przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Jednym z kluczowych wskaźników wydajności projektu ERP, którego możesz użyć, jest to, ile udało Ci się obniżyć koszty materiałów dzięki zwiększonej sile negocjacyjnej.

Jasny podział zadań we wdrożeniu

Start projektu

Na pierwszym spotkaniu obie strony ustalają i wybierają kierowników projektu oraz zespół projektowy a także definiują strukturę niezbędnych przepływów informacji. Kierownictwo projektu koordynuje i organizuje pracę osób zaangażowanych w projekt. Steruje również projektem w pożądanym kierunku. Kierownictwo projektu i zespół programistów ściśle ze sobą współpracują.

agile manifesto

W tej pierwszej fazie nowo utworzony zespół projektowy uzyskuje wstępny przegląd zakresu zadań projektowych. Idealnie byłoby, gdyby włączono tu również członków zespołu programistycznego, aby uzyskać dokładne zrozumienie wymagań, a także ich pochodzenia i przyczyn. Pozwala to na lepsze oszacowanie późniejszego wysiłku związanego z wdrożeniem.

Podział zadań

Dokonując podziału zadań należy ustalić, którą część zadań wykona dostawca oprogramowania, a którą zajmie się firma zamawiająca system wraz ze swoimi pracownikami. W zależności od podziału poszczególnych zadań, koszty i wysiłki w ramach projektu mogą się różnić. Współpraca ta jest jednak konieczna, aby projekt został zrealizowany poprawnie.

Stworzenie planu projektu

Zadania określone jako część szczegółowej specyfikacji są zestawiane przez zespół zarządzający projektem w celu utworzenia planu projektu (delivery plan). Oznacza to, że realizacja poszczególnych zadań projektu jest przypisana do określonych przedziałów czasowych i związanych z nimi podprocesów (sprintów).

Oprogramowanie ERP

Cel projektu lub tzw. produkt backlog dzieli się na podzadania - tzw. sprint backlogs. Są one następnie priorytetyzowane dla sprintu przez zespół projektowy klienta. Dzięki temu na zakończenie sprintu zadania typu MUST są zrealizowane w każdym przypadku natomiast zadania typu SHOULD i CAN są realizowane z odpowiednio niższym priorytetem, jeśli pozwalają na to ramy czasowe sprintu.

Zgodnie ze specyfikacjami wspólnie opracowanego planu projektu (delivery plan) przeprowadzane są niezbędne dostosowania systemu w ścisłej współpracy obu stron. Istotą zwinnego zarządzania projektami są wspomniane już sprinty o jednakowym czasie trwania od 14 do 30 dni.

Na koniec każdego sprintu zespół programistów przedstawia tymczasowe wyniki w postaci działającej wersji produktu. Ta wersja jest z kolei sprawdzana przez wyspecjalizowane działy firmy klienta. Następnie zespół programistów otrzymuje odpowiedni feedback, a zespół klienta zatwierdza już gotową funkcjonalność.

W następnym kroku odbywa się tzw. przegląd (review) z udziałem kierownika projektu ze strony klienta, w którym omawiany jest status projektu pod względem stopnia osiągnięcia celu, budżetu, ryzyka i terminów.

W przypadku wniosków o zmiany lub udoskonalenia, backlog produktowy uzupełniany jest o dodatkowe zadania zgodnie z procedurą zgłoszenia zmian (change-request) wraz ze sprawdzeniem i przypisaniem zmienionych punktów.

Skorzystaj z kalkulatora ERP i natychmiast poznaj koszty wdrożenia systemu ERP

 • - Kalkulator wypełnisz w mniej niż minutę
 • - Wyniki otrzymasz natychmiast na Twój adres email
 • - Zaoszczędzisz czas na poszukiwanie trudno dostępnej odpowiedzi

Porozmawiaj z ekspertem

We have been creating dedicated business applications for 30 years.

Talk to an expert.

Find out what your company can gain thanks to process automation - using modern sewn tailor-made software designed to meet the individual needs of your company.
During the 15-minute free consultation:
 • We are happy to hear about your challenges and ideas in which the automation and digitization of your company can help.
 • We will propose possible solutions and discuss what benefits they can bring to your company.
 • You will learn how to efficiently and without problems implement IT systems in your company and how to avoid the most common implementation errors by cooperating with a selected software vendor.
GSD logo
Answer us about your challenges.
Our expert will contact you as soon as possible. The response time is typically 15 minutes.
Photo not found.
We are happy to discuss your individual requirements and needs - free of charge and without obligation
Call us at:
+48 534 364 515